Nie wchodź w uzależnienia! - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Nie wchodź w uzależnienia!

Data publikacji 27.11.2019

Wczoraj funkcjonariuszka z Komisariatu Policji IV w Kielcach, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przeprowadziła w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach warsztaty szkoleniowe. Policjantka spotkała się z uczniami klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego i przeprowadziła prelekcje na temat "Uzależnienia – Narkotyki Dopalacze Alkohol Tytoń – Nie Wchodź".

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z tematyką dotyczącą szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, a także konsekwencjami negatywnego zachowania. Na podstawie prezentacji multimedialnej, jak również projekcji filmu, a następnie prelekcji i dyskusji z młodzieżą, prelegenci uświadamiali uczestników spotkania jakie zagrożenia i konsekwencje wynikają z zażywania wszelkich środków odurzających, zwracając uwagę na ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą narkotyki, alkohol oraz nikotyna. Uświadamiano uczniów, że nawet niewielkie ilości środków psychoaktywnych mogą uszkodzić procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale procesów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem. Zwrócono uwagę młodzieży na fakt, iż im wcześniej nastolatek zaczyna zażywać środki odurzające tym większe ryzyko uzależnienia i mniejsze szanse na sukces życiowy, dobre wykształcenie i pracę, jak również na fakt, iż środki psychoaktywne stanowią groźny czynnik kryminogenny. Zaakcentowano, że jedyną gwarancją uniknięcia nałogu jest niepodejmowanie żadnych prób z żadnym ze środków. Policjantka zapoznała także uczniów z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniono pojęcia tj. nieletni, nieletni zagrożony demoralizacją, nieletni sprawca czynu karalnego.

Przy tendencji do zmniejszania się w ostatnich latach częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży Prelegenci omówili wpływ palenia tytoniu, w tym także e-papierosów, na stan zdrowia dzieci i młodzieży. W większości przypadków palenie tytoniu przez młodzież to próba naśladowania osób dorosłych. Palenie w odczuciu młodych ludzi podnosi poczucie własnej wartości i traktowane jest jako sposób radzenia sobie z różnymi problemami i napięciami. Zwrócono uwagę na fakt, że skutecznej profilaktyki nie sposób realizować bez wsparcia rodziców, szkoły i pracowników ochrony zdrowia. Niestety w większości domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład. Należy wykorzystać każdą okazję do kształtowania prawidłowej postawy młodych ludzi ukierunkowanej na zdrowy styl życia.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostawiono wiele broszur i ulotek na temat uzależnień, sposób radzenia sobie z nałogami, a także instytucji pomocowych w przedmiotowym zakresie.

Opr. AS