Dla bezpieczeństwa młodzieży - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Dla bezpieczeństwa młodzieży

Data publikacji 20.11.2018

Dzisiaj funkcjonariuszka Komisariatu Policji IV w Kielcach przeprowadziła warsztaty szkoleniowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pod hasłem „Zwalczaj Cyberprzemoc” oraz „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Spotkanie było także okazją do rozmowy z młodzieżą na temat Praw Człowieka.

W przeprowadzonych zajęciach wzięło udział ponad 70 uczniów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kielcach. Zajęcia miały na celu przybliżenie młodym internautom zasad, które uchronią ich przed niewłaściwym zachowaniem poruszając się w sieci, w której jesteśmy narażeni na coraz więcej niebezpieczeństw. Czym jest cyberprzemoc? Jakie narzędzia prawne umożliwiają ochronę przed nią? Czy w ogóle przewidziana jest jakakolwiek odpowiedzialność prawna za popełnienie takiego czynu? Na spotkaniu z młodzieżą mundurowa przedstawiła możliwości dochodzenia odpowiedzialności prawnej za działania cyberprzemocowe,  a także rozmawiała z młodzieżą o cyberagresji w kontekście aspektu moralnego. Mundurowa uświadamiała młodzież w jaki sposób należy postępować „poruszając się w sieci”, aby nie stać się ofiarą przestępstwa lub poprzez niewłaściwe zachowanie sprawcą. 

Na podstawie prezentacji multimedialnej zapoznano uczniów z Ustawą o postepowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniono pojęcia tj. nieletni, nieletni zagrożony demoralizacją, nieletni sprawca czynu karalnego. W przeprowadzonych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z tematyką dotyczącą konsekwencji negatywnego zachowania oraz poinformowani jakie środki wychowawcze i poprawcze stosuje Sąd Rodzinny wobec nieletnich. Mundurowa uświadamiała także młodzież o negatywnych skutkach zażywania środków uzależniających. Zwróciła uwagę uczniów na fakt, iż im wcześniej nastolatek zaczyna spożywać alkohol tym większe ryzyko uzależnienia i mniejsze szanse na sukces życiowy, dobre wykształcenie i pracę, jak również na fakt, iż alkohol czy inny środek odurzający, psychoaktywny stanowi groźny czynnik kryminogenny.

Spotkanie było także okazją do zapoznania młodych ludzi z podstawowymi prawami człowieka, jednocześnie podkreślając jak ważna jest edukacja w przedmiotowym zakresie. Uczniowie dowiedzieli się jak należy właściwie reagować w przypadku łamania praw oraz gdzie szukać pomocy w takim przypadku. Policjantka rozmawiała z młodzieżą na temat szacunku dla drugiego człowieka, podkreślając, że każdy człowiek ma prawo do równego traktowania, bez względu na przynależność narodową, etniczną, rasową czy wyznanie, a także wygląd i zainteresowania.                 

Opr. AS

Źródło: KMP w Kielcach