Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Skargi i wnioski - KMP Kielce

Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Kielcach.

Kontakt:

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

numer telefonu: 41 349 30 10, w dni robocze: w godzinach 7.30 – 15.30, (w poniedziałki w godzinach 7.30 – 16.00) 

faks numer: 41 349 30 15

Komendant Miejski Policji w Kielcach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Monikę Bartochę. Adres mailowy: iod.kmp@ki.policja.gov.pl numery telefonów: 41 349 38 84, 41 349 38 70.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Miejska Policji w Kielcach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

odejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.