UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW! LICENCJE TRACĄ WAŻNOŚĆ! - Komunikaty - KMP Kielce

Komunikaty

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW! LICENCJE TRACĄ WAŻNOŚĆ!

W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2014 roku zapisów art. 9 i 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U. z 2013 roku, poz.829 ) wprowadzającej zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w ustawie o broni i amunicji, zmianie ulega sposób uzyskiwania uprawnień pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz licencje pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia tracą ważność z dniem 31 marca 2014 roku.

Pracownicy ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, którzy na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadali ważne licencje zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Potwierdzeniem wpisania na listę jest zaświadczenie wydane przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Do dnia 31 marca 2014 roku dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 roku licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

Odbiór zaświadczeń o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nastąpi po osobistym stawiennictwie z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach, ul. Śniadeckich 14 w godzinach przyjęć interesantów.

Osoby, które w dniu 01 stycznia 2014 roku posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ( użycia lub wykorzystania śpb oraz użycia lub wykorzystania broni palnej ) ustawy o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zachowują swoją ważność orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane na podstawie ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym.

Postępowania w sprawie wydania, odmowy wydania, zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego wszczęte i niezakończone do dnia 01 stycznia 2014 roku zostaną umorzone, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.

Źródło: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach